! Üzgünüz...
logo

Veri Sahibi Başvuru Formu

“ BBN TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ”
BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 11. Maddesi ile Kanun’un 13. Maddesi ile
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi uyarınca kişisel veri
sahiplerine, verilerin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin
işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel
verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt
içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya
yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde
öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen
verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle
zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun’un 13. Maddesi uyarınca, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı veya Kişisel Verilerin
Korunması Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler ile Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı şekilde yapılması gereken başvurularınızı; işbu başvuru formu kullanılarak;
a. Şirket adresinde şahsen başvurarak,
b. Noter vasıtasıyla,
c. Başvuru Sahibince, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, 5070 sayılı Elektronik imza Kanunu’nda
tanımlı “güvenli elektronik imza”, mobil imza ile Şirket kayıtlı elektronik posta adresine
gönderilmek sureti ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri
sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
Taleplerinizin en hızlı ve doğru şekilde sonuçlandırılması için işbu başvuru formundaki bilgilerin
eksiksiz şekilde tamamlanması önem arz etmektedir.

Şirket Adı Kep Adresi Şirket Mail Adresi Adres
“Bbn Tarım Ürünleri
Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi”
info@bbnagro.com

Görükle Mahallesi,
Ahmetpaşa Cad. No.
26/A, 16285 Nilüfer
Bursa

A. İletişim Bilgileriniz ve Şirketimiz İle Olan İlişkiniz
İsim – Soy İsim
T.C. Kimlik Numarası
Telefon Numarası
E-posta
Adres
Şirketimiz İle Olan İlişkiniz (Diğer seçeneğini
işaretlemeniz halinde şirket ile ilişkinizin ne
olduğunu detaylandırınız)
☐ Müşteri ☐ İş Ortağı ☐ Çalışan
☐ Ziyaretçi ☐ Eski Çalışan ☐ Diğer
Şirketimiz İçerisinde İletişimde Olduğunuz Birim
Şirketimiz İle İlişkili Olduğunuz Tarih ve Konu

B. Kanun Kapsamındaki Talepleriniz
………………………………………………………………………………………………………
………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyor ve bunların düzeltilmesini talep
ediyorsanız, eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel verinizi belirtmeniz ve eksik ve yanlış
işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri
eklemeniz gerekmektedir.
Kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyor ve bu çerçevede kişisel verilerinizin
silinmesini veya anonim hale getirilmesini talep ediyorsanız, ilgili sebebi ve neden ortadan kaldığını
düşündüğünüzü belirtmeniz gerekmektedir.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradığınızı iddia ediyor ve bu zararın
tazminini talep ediyorsanız, kanuna aykırılığa konu olan hususu belirtmeniz, zararın ne şekilde
meydana geldiğini ve bu hususu tevsik edici her türlü belgeyi eklemeniz gerekmektedir.

C. Yanıtın Tarafınıza İletilme Şekline İlişkin Tercihiniz

☐ İletişim bilgilerimde yer alan adresime gönderilmesini istiyorum
☐ İletişim bilgilerimde yer alan e-posta adresime gönderilmesini istiyorum

Şirketimiz başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek ve talepleri
değerlendirmek için gerekli görmesi halinde ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları
netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Söz konusu taleplerin
sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki
ücret talep edilecektir. Talebiniz en kısa süre içerisinde ve her halükarda en geç otuz gün içinde
sonuçlandıracaktır. Yanıtlarımız yukarıda seçmiş olduğunuz yöntem ile tarafınıza iletilecektir.
Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da
yetkisiz bir başvuru yapılması halinde, Şirketimizin bu durumlardan kaynaklı bir mesuliyeti
bulunmamaktadır.
Yukarıda paylaştığım bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder, başvurumun Kanun’un 13.
maddesi kapsamında değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Comments are closed.